kilometerheffing NEE!
De nationale campagne tegen de kilometerheffing is begonnen!
Géén Big Brother bij mij in de auto.
Met dank aan allen die aan de totstandkoming van onderstaand schrijven hebben bijgedragen,
hierbij het resultaat van mooi stuk burgerparticipatie:

Brief kilometerheffing-nee.nl
aan de leden van de Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven


Geachte leden van de Commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven,

Naar aanleiding van de zich ontwikkelende wetgeving (Wet Kilometerprijs) met betrekking tot het invoeren van een kilometerheffingsysteem is ondergetekende op 17 november 2009 een burgerinitiatief gestart via de internet-website 'www.kilometerheffing-nee.nl'.

Het systeem waar thans over wordt gedebatteerd pleegt in grote mate inbreuk op de privacy van de automobilist. Met het invoeren van volgsystemen, datalinks en gecentraliseerde databases komt er steeds meer onnodige controlemacht bij de overheid. Hiermee verzwakt ons huis van checks-and-balances. Enig historisch besef en kennis van actualiteit zijn voldoende om scenario's te kunnen bedenken waarbij dergelijke systemen een grote bedreiging voor onze democratie betekenen. Garanties over de toekomstige politieke stabiliteit van ons land en het voortbestaan van een betrouwbare, de privacy niet schendende overheid kunnen immers onmogelijk worden gegeven.

Naast het privacy-aspect heeft ook de financiële kant van de beoogde wetgeving grote relevantie. Het, nota bene in crisistijd streven naar een systeem dat vele miljarden gaat kosten en bol staat van onzekerheden en aannames is beslist niet iets dat het electoraat koud laat. Over de volle breedte van de samenleving ontbreekt het vertrouwen in de schets dat het uitgeven van miljarden gaat leiden tot lagere prijzen voor het merendeel van de automobilisten. Forensen die geen hoog inkomen genieten en nu voor hun werk dagelijks in een, op zichzelf al tot alternatieven prikkelende, file aansluiten, zullen zich straks "gepakt" voelen. Zij doen hun best om hun maatschappelijke bijdrage te leveren, maar worden vervolgens met hogere mobiliteits-kosten opgezadeld. Het is asociaal wanneer financieel welgestelden straks bij hoge spitstarieven beter kunnen doorrijden ten laste van financieel minder welgestelden. Verder heeft de ANWB berekeningen gemaakt op basis van nieuwe auto's die zonder bpm straks goedkoper worden en waarmee de rijder op jaarbasis minder kwijt zou zijn. Maar hoe ziet het eruit voor de grote groep die reeds een auto bezit en niet voornemens of in de gelegenheid is om deze te vervangen?

Mijn rechtsgevoel zegt mij dat een besluit om een systeem te implementeren zoals thans voorgesteld, slechts na een referendum, waarvan de uitkomst is dat de meerderheid van de kiezers de wet steunt, zou mogen worden genomen. Alleen deze werkwijze garandeert dat Nederlanders, zeker in de huidige tijd vol financiële en sociaal-maatschappelijke uitdagingen, maar vooral onzekerheden, de plannen voldoende kritisch tegen het licht houden. Nu ziet het ernaar uit dat dit kabinet en parlement onomkeerbare stappen willen maken, terwijl de kilometerheffing nooit een verkiezingsitem is geweest. Bovendien is de uitleg dat verkiezingen, waarbij op een programma gestemd wordt, een valide manier vormen om tot een besluit over een "issue" als de kilometerheffing te komen uiterst dubieus en de moderne tijd onwaardig. Het simpele feit dat bij de laatste kamerverkiezingen alle partijen - behalve de PVV - in hun verkiezingsprogramma's hadden opgenomen voorstander te zijn van (een vorm van) kilometerheffing, toont aan dat de kiezer op dit stuk feitelijk weinig te kiezen had.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft draagvlak als voorwaarde voor het invoeren van de Wet Kilometerprijs gesteld. Het kan toch niet zo zijn dat een positief uitgevallen meningspeiling onder enkele duizenden ANWB-leden het door de minister bedoelde draagvlak vormt? Een referendum lost dit democratisch deficit op, want het al dan niet aanwezig zijn van het noodzakelijke draagvlak voor het kabinetsvoorstel tot de Wet Kilometerprijs kan op deze wijze onomstotelijk worden vastgesteld.

Het voorstel van dit burgerinitiatief gaat in hoofdzaak dus niet direct inhoudelijk over het plan van de kilometerheffing zelf, maar over de kwestie dat een besluit in dezen pas na een daartoe strekkend referendum genomen zou moeten worden. Een dergelijk referendum zou recht doen aan de Nederlandse kernwaarden van vrijheid, medezeggenschap en openbaarheid van bestuur. Bovendien biedt een referendum een uitgelezen mogelijkheid om de veelvuldig besproken kloof tussen politiek en burgermaatschappij te verkleinen.

Het aanbieden van de petitie, die voorlopig open blijft voor nieuwe steunbetuigingen, dient te worden gelezen als een inleidend verzoek tot het vaststellen van een wet die een referendum over het kabinetsvoorstel tot de Wet Kilometerprijs mogelijk maakt. De tijdelijke Referendumwet van 2002 tot 2005 zou van toepassing zijn geweest op het oude kabinetsvoorstel Wet Kilometerheffing uit september 2004, als dit wetsvoorstel destijds was aangenomen door het parlement. Dan was er voor het electoraat de mogelijkheid geweest om een referendum te initiëren over een wetsvoorstel, dat op een aantal belangrijke onderdelen qua principe, doelstelling en/of uitvoering overeenkomt met het huidige kabinetsvoorstel Wet Kilometerprijs. Het onderhavige burgerinitiatief biedt het parlement de mogelijkheid een dergelijk referendum-besluit bij wet vast te leggen.

Op de website 'www.kilometerheffing-nee.nl' kunt u nota nemen van het initiatief met de daaraan gekoppelde petitie. Graag zou ik namens alle steunbetuigers het burgerinitiatief in de week na het kerstreces willen indienen middels het persoonlijk overhandigen van de petitie en bijbehorende, tot dan toe verzamelde, steunbetuigingen aan uw commissie.

Gaarne maak ik in de toekomst gebruik van het recht tot het, gevraagd of ongevraagd, aanleveren van aanvullende gegevens betrekking hebbende op onderhavig burgerinitiatief.

Als laatste wil ik opmerken dat het aantal steunbetuigers, wanneer de media haar verantwoordelijkheden inzake burgerparticipatie serieus zou nemen, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, een veelvoud van het tot op heden verzamelde aantal zou zijn.

Met dank voor uw aandacht en in afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
Maurice van Ulden
Initiatiefnemer/sitebeheerder www.kilometerheffing-nee.nl
Burgerinitiatief:
Nederland eist een kilometerheffing-referendum!
Vul ook zélf een digitale steunbetuiging in! 
klik hier